“Жалын” республикалық  əдеби-көркем журналы

Меншiк иесi: Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне ақпарат министрлiгiнiң “Жалын” республикалық
əдеби-көркем журналы”, Республикалық мемлекеттiк қазыналық кəсiпорыны.

Журнал Қазақстан Республикасы Ақпарат министрлiгiнде 24.07.2003 ж. тiркелiп, № 4089-ж куəлiгiн алған.

Мұхтар ШАХАНОВ – Директор-Бас редактор

Редколлегия мүшелері:

Аманкелді АЙТАЛЫ

Оразкүл АСАНҒАЗИЕВА

Шəкизада ƏБДІКƏРІМОВ

Құдияр БІЛƏЛ — Бас редактордың орынбасары

Смағұл ЕЛУБАЙ

Досай КЕНЖЕТАЙ

Дəурен ҚУАТ

Мəмбет ҚОЙГЕЛДІ

Мəди МАНАТБЕК

Темірхан МЕДЕТБЕК

Мекемтас МЫРЗАХМЕТОВ

Дархан МЫҢБАЙ

Рахымжан ОТАРБАЕВ

Еркін РАҚЫШЕВ

Жұма-Назар СОМЖҮРЕК

Эрнест ТӨРЕХАНОВ

Серік ТҰРҒЫНБЕКҰЛЫ

Тілші – Ж.Иманқұлова
Техникалық бөлімнің меңгерушісі, дизайнер – Ш.Сүлейменова.
Жазылу, тарату жəне маркетинг бөлімінің меңгерушісі – Е.Тұрғынов.
Менеджерлер – Н.Ошанбеков, Қ.Мұхтарұлы.

Редакцияның мекен-жайы: 050016, Алматы қаласы, Пушкин көшесi, 2-үй, 6-қабат.
Телефондар: бас редактордың қабылдау бөлмесi — (727) тел./факс — 397-58-13, 397-61-70,
e-mail: zhalyn@inbox.ru
əдебиет жəне əлеуметтiк бөлiмдер — 397-58-13, жазылу, тарату жəне жарнама бөлiмi — 397-48-55.

Журнал материалдары “Жалынның” компьютерлiк орталығында терiлiп, беттелді.

Журнал жарияланымдарындағы автор пiкiрi редакцияның көзқарасы болып есептелмейдi.
Журнал уақытында жеткізілмесе, редакциямен хабарласыңыздар.
“Жалын” журналының кез келген санын редакцияның өзінен сатып алуға болады.